Home Licitácia Mixmax Stayman
Mixmax Stayman Tlačiť E-mail
Piatok, 02 Máj 2008 17:18

Staymanova konvencia v systéme MIXMAX.

Konvencia je zložená z týchto krokov :
 • otázka na drahú farbu
 • otázka na kompletnú rozlohu (KOR)
 • otázka na kľúčové hodnoty (ALLUM)
 • otázka v novej farbe (NOFA)
 • výber konečného záväzku
Konvencia má obecnú platnosť v systéme a môže sa použiť v týchto licitačných sledoch :

 • 1tref - 1BT - 2trefy
 • 1tref - 2BT - 3trefy
 • 1tref - 1káro - 1BT - 2trefy
 • 1tref - 1káro - 2BT - 3trefy
 • po otvorení 1BT
 • po zásahu 1BT v obrane
Prvým krokom konvencie je otázka na drahú farbu, čo je vždy hláška trefovej farby na najbližšom stupni. V ďalšom sa uvádza ako príklad licitácia po hláške 1BT. Licitácia po hláške 2BT má ten istý vyznam, ale prebieha o stupeň vyššie.

West East
1tref 1bt
2trefy 2kára - popiera vyšší 4list
  2srdcia -4list a popiera 4list pik
  2piky - 4list, popiera 4list srdce
  2BT - oba drahé 4listy
   
Po otázke na drahý 4 list môže prísť otázka na kompletnú rozlohu. Otázkou na kompletnú rozlohu po odpovedi 2BT je hláška 3trefy, po iných odpovediach vždy hláška 2BT. Odpovedajúci licituje alebo dubl alebo farebne zhodný 4 list. Iné hlášky ukazujú rozlohu typu 4333.
West East   West East
1tref 1BT   1tref 1BT
2trefy 2kára   2trefy 2srdcia
2BT 3trefy -3334   2BT 3trefy -3442
  3kára -3343     3kára -3424
  3srdcia - 3244     3srdcia -2443
  3piky -2344     3piky -2434
        3BT -3433

West East   West East
1tref 1BT   1tref 1BT
2trefy 2piky   2trefy 2BT
2BT 3trefy -4324   3trefy 3kára - 4423
  3kára -4324     3srdcia -4432
  3srdcia - 4243     3piky -4432
  3piky -4234      
  3BT - 4333      

Ak hlášku 1BT zalicitoval otvárajúci, je prípustné, aby mal slabší lacný 5 list pri dodržaní predpísaných bodových limitov. V tomto prípade má otvárajúci možnosť ukázať svoju rozlohu pomocou rozšírenej verzie konvencie:
West East
1tref 1káro
1BT 2trefy
3trefy - 5list tref  
3kára - 3352  
3srdcia -3253  
3piky -2353  

Po odpovedi 3trefy sa otázkou na kompletnú rozlohu stáva hláška 3kára. Licituje sa prirodzene dubl, 3BT znamená dubl káro.
Odpoveď 1BT po otvorení 1tref je v systéme bodovo dvojznačná. Odpovedajúci môže mať 8-10 bodov alebo 13 a viac. Ak je odpovedajúci so silnejším variantom donútený odpovedať na dotazy partnera, je povinný v licitácii skočiť. Čím ďalej sa skok odkladá, tým silnejší list to signalizuje.

Tretím krokom konvencie je ALLUM. Je to otázka na 6 kľúčových hodnôt, ktorými sú 4 esá, kráľ a dáma vo farbe otázky.
Pri ALLUMe existujú nasledovné varianty licitácie :

 • ALLUM bez otázky na kompletnú rozlohu. ALLUMom je nová farba licitovaná bez skoku :

West East
1tref 1BT
2trefy 2srdcia
2BT - otázka na rozlohu  
2piky - ALLUM v pikoch  
3trefy - ALLUM v trefoch  
3kára - ALLUM v kárach  
3srdcia - invit  
4trefy - Splinter  
4kára - Splinter  
hra - stop  


 • ALLUM po otázke na kompletnú rozlohu. ALLUMom je licit jednej zo štyroch nasledujúcich voľných hlášok po poslednom rebide partnera. Medzi voľné hlášky sa nepočítajú 3BT a 4kára. Prvá voĺná hláška je ALLUMom v najdlhšej farbe partnera, štvrtá voľná hláška je ALLUMom v najkratšej farb partnera. Z dvoch rovnako dlhých farieb sa za dlhšiu pokladá nižšia farba.

West East
1tref 1BT
2trefy 2srdcia
2BT 3kára (3424)
3srdcia - ALLUM v trefoch  
3piky - ALLUM v srdciach  
3BT - stop  
4trefy - ALLUM v trefoch  
4kára - povedz 4srdcia  
4srdcia - ALLUM v kárach  
iné - prirodzené  


Odpovede na otázku o kľúčových hodnotách sú nasledovné:
 • 1.stupeň = 0 alebo 3 hodnoty ( KH )
 • 2.stupeň = 1 alebo 4 hodnoty
 • 3.stupeň = 2 alebo 5 hodnôt
Následným voliteľným krokom konvencie je otázka na hodnoty v novej farbe. Tejto otázke musí predchádzať ALLUM. Otázkou na hodnoty je zalicitovanie novej farby bez skoku. Za novú farbu sa pokladá farba, v ktorej ešte nebol položený žiaden dotaz. Táto otázka sa zadáva prirodzene a odpovede sú odstupňované :
 • 1.stupeň = Q alebo AK
 • 2.stupeň = K alebo AQ
 • 3.stupeň = A alebo KQ
 • 4.stupeň = 0 alebo AKQ
Posledným krokom konvencie je výber konečného záväzku. Teoreticky súvisí s týmto praktickým problémom úloha zastavenia licitácie počas činnosti konvencie. STOP význam majú nasledovné hlášky :
 • Po otázke na drahú farbu je STOPom vždy zalicitovanie celoherného záväzku.
 • Po otázke na kompletnú rozlohu je STOPom :
  • - hláška 3BT
  • - hláška prekračujúca štvorstupňovú úroveň konvencie o dohode farby pre ALLUM
  • - hláška 4kára žiadajúca partnera o zalicitovanie 4srdcí, potom nasleduje záverečná STOP hláška
 • Po ALLUMe je STOPom :
  • - každá hláška BT v poradí
  • - každá hláška farby ALLUMu
  • - nová farba skokom
 • Po otázke v novej farbe je oproti ALLUMu naviac STOP i hláška tejto farby.
Otázku v novej farbe možno poloziť postupne vo viacerých farbách a môže byť zalicitovaná i na šiestom stupni. Zásadný prirodzený a invitujúci význam majú v týchto sekvenciách beztromfové hlášky licitované skokom pod úroveň slemu.

Príklad použitia kombinácie týchto konvencií:

West East
1tref 1BT
2trefy 2srdcia
2BT 3kára - 3424
3piky - ALLUM 3BT - 0 alebo 3 KH
4kára - NOFA 4piky - K alebo AQ
5trefov - NOFA 5ikov - A alebo KQ
6trefov - stop pass
Po odpovedi 2BT odpovedajúceho má zahájiteľ este ďalšiu možnosť umelého licitu bez použitia kompletnej konvencie 3trefy. V tomto prípade je hláška 3kára otázkou na drahú farbu, ktorá sa používa, keď sa W chce vyhnúť forsujúcim 3BT v ďalšom kole. Hláška 3kára signalizuje, že W má aspoň jeden drahý 4 list. Túto skutočnosť musí E akceptovať a využívať pri licitácii.

Príklad licitácie hráča E s listom :

West East
1tref 2BT
3kára 3srdcia
3BT 4trefy -cuebid
4kara 4srdcia
5trefov 5kár
6pikov