Home EdoWell Neoprávnené informácie (1)
Neoprávnené informácie (1) Tlačiť E-mail
Streda, 03 September 2014 08:45
Neoprávnené informácie (1)

Úvod

V bridži informácie delíme na oprávnené a neoprávnené. Budem sa zaoberať posudzovaním výskytu tzv. neoprávnených informácií a skúsim ponúknuť pohľad na spôsob rozhodovania v prípade podozrenia z výskytu a použitia neoprávnenej informácie. Tento text je určený predovšetkým hráčom. Ak v ňom niečo podnetného nájdu aj rozhodcovia, tým lepšie. Z čoho budem vychádzať? Možností na sledovanie takýchto prípadov je naozaj veľa. Na webe sú zverejnené rozhodnutia rozhodcov a odvolania odvolacích komisií z mnohých európskych a svetových špičkových súťaží, napríklad tu. Takýmto prípadom sa venujú často aj v bulletinoch vydávaných na podobných súťažiach. Anglická bridžová federácie zverejňuje takéto prípady v samostatných, veľmi podrobne spracovaných publikáciách zvaných EBU Appeals Booklet, ktoré obsahujú nielen rozhodnutia rozhodcu a odvolacej komisie, ale aj následnú diskusiu a komentár expertov. Podobne je to i z odvolaniami z amerických súťaží, ktoré možno nájsť na tejto adrese. Téma rozhodovania takýchto prípadov nie je ľahko spracovateľná, ale i tak skúsim formulovať moje názory. Téma môže byť zaujímavá aj z toho dôvodu, že v súčasnosti sa hlavne v európskom bridži presadzuje trend zrušenia odvolacích komisií. Skúsim vysvetliť, prečo si myslím, že tento trend nie je dobrý a prečo by odvolacie komisie mali zostať zachované.

Čo hovoria pravidlá

Oprávnenými a neoprávnenými informáciami získanými pri hre a reakciami hráčov a rozhodcu na takúto situáciu sa zaoberá pravidlo 16 bridžových pravidiel. Pozornosť budem venovať hlavne pravidlu 16B, ktorý sa zaoberá neoprávnenými informáciami, tzv. UI (Unauthorized Information) a vyzerá takto (preklad EV):

16B. Neoprávnená informácia od partnera
  • Ak poskytne hráč napr. poznámkou, otázkou, odpoveďou na otázku, neočakávaným alertom alebo zabudnutím alertovať, zrejmým váhaním, neúmernou rýchlosťou, zvláštnym dôrazom, intonáciou, gestom, pohybom, chovaním apod. partnerovi neoprávnenú informáciu a táto informácia môže naznačiť určitú hlášku alebo zahranie, tak partner nesmie zvoliť z logických alternatív tú alternatívu, ktorej voľba môže byť neoprávnenou informáciou zjavne naznačená.
  • Logická alternatívna akcia je taká akcia, ktoré medzi výkonnostne podobnou skupinou hráčov s rovnakými systémovými dohodami by bola vážne zvažovaná významnou časťou takýchto hráčov, pričom časť z nich by si ju mohlo zvoliť.
 1. "Pre zjednodušenie vynechané (o privolaní rozhodcu v prípade UI a možného poškodenia) ."
 2. Ak má hráč opodstatnený dôvod domnievať sa, že súper zvolil logickú alternatívu naznačenú neoprávnenou informáciou, tak by mal privolať rozhodcu po skončení zohrávky (privolanie rozhodcu v inom čase nie je porušením pravidiel). Ak rozhodca usúdi, že porušenie pravidiel malo za následok výhodu pre previnilú stranu, tak má prideliť upravený výsledok (pravidlo 12C).

Čo vlastne znamená tento pravidlo? Uvádza najčastejšie zdroje UI a potom žiada, aby hráč pri výskyte UI a pod vplyvom UI nezvolil z možných logických alternatív takú akciu, ktorá by bola takýmto zdrojom zjavne ponúknutá. Vyzerá to celkom jednoducho. V skutočnosti je táto situácia plná mín.

Váhanie a neoprávnená informácia

Problémom je napríklad tzv. zrejmé váhanie. Za týmto výrazom je skrytý neurčitý časový interval. Je bežné, že obe strany sa výrazne líšia v posúdení času, ktorý dotyčný hráč spotreboval na svoju hlášku a v podstate platí, že jedna strana dĺžku tohto intervalu zveličuje, druhá ho znižuje, respektíve úplne popiera - aj preto, lebo má negatívne skúsenosti s rozhodovaním pri priznaní tejto skúsenosti. Aj dĺžka časového intervalu je posudzovaná individuálne. Zároveň platí, že občas sa vynorí problém, na ktorého seriózne vyriešenie hráč jednoducho potrebuje viac času, avšak tento čas už možno pokladať za zrejmé váhanie. Reakcie hráčov a posúdenie zrejmého váhania je teda subjektívneho charakteru, ale dá sa povedať, že povedzme 20 sekundový interval už môže pôsobiť ako váhanie. Rozhodcovia sa pritom pri rozhodovaní o existencii takéhoto váhania väčšinou prikláňajú na stranu, ktorá UI v podobe váhania ohlásila, lebo vychádzajú z praktického predpokladu, že hráč nebude ohlasovať UI, ktoré sa nekonalo. Áno, viem, každý z nás pozná niekoľko opačných príkladov, ale postup rozhodcov je pochopiteľný, veď čo iné im zostáva. Treba dodať, že UI v podobe váhania ešte nie je (všeobecne vzaté) porušenie pravidiel. Porušením sa stane až vtedy, keď so sebou nesie dodatočnú informáciu, ktorú partner zjavne využije v prospech ich linky. Odporučenie pre hráčov: nemárnite čas rozhodcu popieraním váhania, nepopierajte váhanie, nie je to rozhodujúci prvok pri rozhodovaní.

Logická alternatíva

Problémom je napríklad tzv. logická alternatíva (LA). Výraz logická alternatíva sa používal už v pravidlách z roku 1997, ale nebol definovaný. Do roku 2008 teda rekurzívne platilo, že logická alternatíva je to, čo je "logické" použiť. Od roku 2008 už máme LA technicky definovanú v bode b pravidla 16B, ale vďaka tejto definícii som aspoň ja nezmúdrel. Zmena nie je obsahová/interpretačná, skôr formálna (koho tento problém hlbšie zaujíma, tak jeho rozbor nájde v texte Determine LA's). Pravidlá ďalej neurčujú, koľko je tzv. významný počet. Názory hráčov a rozhodcov na toto číslo sú pestré a/alebo neurčité a vytiahnuť z rozhodcov exaktnú hodnotu je problematické. Lexikón slovenského jazyka píše, že významný je

 1. ktorý má veľký význam, význačný, dôležitý, závažný: významný človek, významná udalosť, významný faktor, (zaujímať) významné miesto
 2. veľký, značný: významné úspechy, výsledky
 3. ktorý vyjadruje istý zámer, úmysel: významný pohľad, významné gesto

Synonymá slová významný sú ešte silnejšie, napríklad: význačný, dôležitý, závažný, prominentný. Mne z toho vychádza, že významný počet by v praxi malo byť relatívne slušné pomerné číslo, nie síce väčšina, ale zase nie nejaký malý zlomok, ideálne čosi ako tretina. Každopádne ak aj povedzme súhlasíte so mnou - je čiste subjektívne, čo kto pokladá za tzv. významnú časť a konkrétna hodnota môže byť prípad od prípadu dosť rôzna.

Na problém výkladu výrazu významný počet nadväzuje záver pravidla 16B1, kde sa píše: pričom časť z nich by si ju mohlo zvoliť. Čo to znamená? Ak si povedzme povieme, že významná časť je 20 percent (takúto hodnotu navrhuje pre posudzovanie týchto prípadov tzv. anglická biela kniha v rámci anglického bridžu), tak to ešte neznamená, že toľkí hráči ju v súťaži aj musia zvoliť. Pravidlá predpokladajú, že len časť z významného počtu predmetnú logickú alternatívu aj zvolí. Nevedno koľkí z toho tzv. významného počtu by to mali byť (viď debatu na túto tému tu). Časť sú povedzme aj dvaja, ale aj jeden. Teoreticky teda stačí jeden hráč z desiatich, dvadsiatich, zo sto, ktorý by licitoval nejaký nezmysel, ale aj tak to možno pokladať za logickú alternatívu. Inými slovami: latka pre posúdenie toho, čo je LA, je neurčitá a zároveň nízka. Zoberme si k tomu, že aj hráči rovnakej výkonnosti a rovnakého hracieho systému môžu mať na licitáciu niektorého listu diametrálne rozdielny názor, lebo majú iné hodnotenie listov a licitačných situácií. To najdôležitejšie je však nasledujúca skutočnosť: logická alternatíva existuje temer vždy. Temer vždy znamená, že ak je list čo len trochu problematický, ak list umožňuje viacero možností, tak sa vždy nájde skupina hráčov, ktorú môžeme pokladať za významnú a časť z nich licituje tzv. logickú alternatívu. Jeden vzorový príklad:

W je v prvej proti druhej hre a ako dealer otvára licit 4srdcia. Nasledujú 2 pasy. S má nasledovný list:
AQ10864 105 Q106 74

Čo môže S licitovať? Podľa môjho názoru je tento list automatický pas. Ale pozor. Tento list používa ACBL ako vzor pre vysvetlenie rozhodovania podľa pravidla 16B, pričom predpokladá, že spomenutý pas má logickú alternatívu v podobe licitu 4piky. Urobil som si prieskum na serveri bridgewinners, nájdete ho tu. V čase písania tohto textu 15(!) percent odpovedajúcich licitovalo 4piky, čiže možno oprávnene predpokladať, že vyššie množstvo hráčov túto hlášku zvažovalo. Nedávno som videl (v inom rozdaní) rozhodnutie, ktoré uznalo za LA hlášku, ktorá mala frekvenciu o dosť nižšiu ako 10 percent. Takže aj 4piky môže byť teda LA, aj keď to nie je evidentne dobrá hláška. Mimochodom, rozhodcov nezaujíma, ak im poviete, že vy takúto hlášku pokladáte za zlú, nezmyselnú alebo že ste nad takouto hláškou vôbec neuvažovali alebo či tá hláška je alebo nie je dobrá. To rozhodca nemusí-nemá posudzovať, jeho zaujíma len to, či tú hlášku licituje tzv. významný počet hráčov a ak mu takýto (v prípade neistoty) výsledok nebodaj poskytne prieskum medzi hráčmi, tak je existencia logickej alternatívy na svete. Odporučenie pre hráčov: nepopierajte LA, lebo LA (temer) vždy existuje a jeho existencia nie je rozhodujúci prvok pri rozhodovaní.

Prečo sú pravidlá prísne

Tieto nejasné a zároveň často ťažko rozhodnuteľné faktory vytvárajú silný legislatívny nástroj, ktorý môže pritlačiť ku múru hráčov, ktorí sa nemuseli ničím previniť nielen vedome, ale ani podvedome, lebo v zásade skoro všetky body pravidla 16 sú nastavené proti potenciálnemu používateľovi neoprávnenej informácie. Prečo je tomu tak? Odpoveď je jednoduchá: tieto pravidlá má slúžiť na očistu bridžu pred mnohými negatívnymi javmi spojenými s neoprávnenými informáciami a tento svoj cieľ aj nepochybne dobre plní. Potláčanie takýchto negatívnych javov je nevyhnutné a ťažko si predstaviť lepšie paragrafované znenie.

Druhou stranou mince je, že boj za čistý bridž má aj svoje obete. Licitujete nejaké rozdanie a dostanete sa v ňom do pozície, ktorá si žiada naozaj svoj čas. Preberiete v mysli povedzme tri alebo štyri do úvahy prichádzajúce možnosti, zvolíte si jednu z nich. Rýchlo si ešte riešenie prekontrolujete, ale už ubehlo 30 sekúnd... a narodilo sa teda UI. Partner niečo zalicituje alebo pasuje, súperi volajú rozhodcu a reklamujú, že vaše uvažovanie obsahovalo UI.

Zjavný súvis UI so zvolenou hláškou

Čo može hráča v takomto prípade zachrániť? Je to slovíčko zjavne, v originále slovíčko demonstrably pri hľadaní súvisu medzi UI a realizovanou akciou. Preložme si pre istotu slovíčko demonstrably osobitne a nájdeme mimo v preklade pravidiel použitého významu zjavne nasledujúce významy: preukázateľne, dokázateľne, evidentne, atď. Príjemca UI podľa tohto nesmie zvoliť z LA tú, ktorá je zjavne indikovaná týmto UI. Rozhodca by sa mal pokúsiť určiť, či je vzťah medzi hráčom vybratou akciou a medzi UI naozaj jasný, ľahko zrozumiteľný a zrejmý. Ak to rozhodca nevie určiť, tak do rozdania nezasiahne, nechá výsledok v platnosti. Práve toto rozhodovanie o súvise medzi použitou akciou a UI je jeden z mojich argumentov pre zachovanie odvolacích komisií. Odvolacie komisie síce zvyčajne (zvyčajne preto, lebo sú aj výnimky, napríklad členmi odvolacích komisií na špičkových súťažiach sú často špičkoví rozhodcovia alebo dokonca spoluautori pravidiel) nebudú pravidlá ovládať na rozhodcovskej úrovni, ale pri posúdení vzťahu medzi UI a použitou akciou by mali byť rozhodcom prinajmenej vyrovnanými partnermi (tvrdenie je všeobecné, môže byť aj opačné prípady, závisí to samozrejme od kvality súťažného poľa/odvolacej komisie a kvality rozhodcu). Odporučenie pre hráčov: (ak ste podľa vlastného presvedčenia nebrali UI do úvahy) žiadajte rozhodcu, aby preukázal, že ste na základe UI mohli vedieť, ktorá LA je touto UI zjavne indikovaná a teda ste sa jej mali vyhnúť.

Rozhodovacia schéma

Toľko úvodné meditovanie nad pravidlami o nelegálnej informácii. Povedzme si teraz, ako by mohlo teoreticky rozhodovanie podľa tohto pravidla prebiehať:
 1. Vyskytla sa neoprávnená informácia (UI)? Ak nie, výsledok platí.
 2. Existujú tzv. logické alternatívy (LA)? Ak nie, tento text vlastne nie je relevantný.
 3. Mohla prenesená informácia zjavne ovplyvniť výber logickej alternatívy? Ak nie, tak výsledok platí.
 4. Ak boli pozitívne odpovede predošlé otázky a zároveň bola neprevinená linka poškodená, tak rozhodca zváži pridelenie upraveného výsledku (samostatný problém, ktorým sa nebudeme zaoberať).

Návodov tohto druhu možno vytvoriť viac a komplikovanejších, ale tento je postačujúci pre naše účely. Ale nielen to. Zjednoduším tento návod pre účely tohto textu tak, že budem predpokladať pozitívnu odpoveď na prvé 2 otázky a zameriam sa na hľadanie odpovede na tretiu otázku. Je to podľa mňa dôležité aj preto, lebo sa domnievam, že tento aspekt rozhodovania je podcenený, občas zanedbávaný, niekedy dokonca ignorovaný. Mojím textom chcem ukázať, že je v skutočnosti veľmi dôležitý.

Vzorový príklad

Vysvetlíme si teraz uplatňovanie pravidla 16B2 na učebnicovom príklade (príklad som prebral z vysvetľujúceho textu ACBL ku tomuto pravidlu). West je v prvej proti druhej hre a ako dealer otvára licit 4srdcia. Nasledujú 2 pasy. South má nasledovný list:
AQ10864 105 Q106 74

Pokladajme za fakt, že povedať s týmto listom 4piky nie je dobrá hláška, ale na druhej strane časť hráčov bude túto hlášku zvažovať a bude ich pokúšať zalicitovať 4piky. Preto môžeme 4piky a pass pokladať v tomto rozdaní za logické alternatívy.

Variant A

Teraz si predstavme, že aj keď W použil pri svojej skokovej hláške Stop, tak N pasoval príliš rýchlo, po dvoch-troch sekundách a keď S premýšľal o svojom licite, tak netrpezlivo vytiahol spomedzi svojich kariet jednu kartu s cieľom ju vyniesť. Je rozumné predpokladať, že táto činnosť N indikuje S, aby pasoval. A S aj pasoval, čo bolo fajn, lebo partner nemal žiadne hodnoty. S rozhodcovi vysvetlil, že on takéto listy vždy pasuje, že je to jeho normálna akcia. Dajme si teraz ako potenciálny rozhodca odpovede na naše otázky:
 1. Zvolená hláška je v preukázateľnom vzťahu ku UI
 2. Neprevinená linka bola poškodená

Odpoveď na prvú otázku obsahuje text uvedený vyššie. Mierne rozpaky ale môže spôsobiť odpoveď na otázku o poškodení neprevinilej linky. Ako mohla táto linka poškodená? Nuž tým, že S nelicitoval 4piky, ktoré by s kontrou pravdepodobne 4krát padol. Preto rozhodca upraví výsledok na 4piky s kontrou za 1100, teda na taký záväzok, ktorý sa vôbec nelicitoval. Môžete to pokladať za kruté, ale aj keď povedzme rozhodca verí, že by ste pasovali 4srdcia aj bez UI, tak nemá inú možnosť, lebo chovanie sa N demonštratívne naznačuje partnerovi, aby pasoval a N teda pass nesmie použiť.

Variant B

Teraz si v tom istom rozdaní predstavme iné chovanie sa hráča N. N pasuje po 30 sekundách, pričom si dal predtým vysvetliť hlášku W, kládol otázky o sile listu a počte vysokých kariet. S teraz licitoval 4piky, ktoré splnil, lebo našiel u partnera dostatok hodnôt. Rozhodcovi S vysvetlil, že s podobným listom vždy licituje 4piky. Opäť si dáme odpovede na naše otázky:

 1. Zvolená hláška je v preukázateľnom vzťahu ku UI.
 2. Neprevinená linka bola poškodená.

Odpoveď na prvú otázku obsahuje text uvedený vyššie. Rozhodca upraví výsledok, pričom nehrá úlohu, či verí vyhláseniu S, že by vždy licitoval 4piky. Výsledok bude upravený na 4srdcia, pričom počet zdvihov môže rozhodca určiť tak, aby bol čo najmenej priaznivý pre previnilú linku (HH uhádne všetky impasy, atď.). V prípade pochybností môže obom stranám prideliť rôzne výsledky obom stranám (vhodný postup hlavne v párovej súťaži, ak napríklad rozhodca nechce jednej strane prideliť výhodu oproti iným súťažiacim).

Upozornenie: všimnite si, že rozhodca vychádza z toho, že pokladá za dokázané, že použitá hláška evidentne súvisela so vzniknutým UI. Ku prideleniu upraveného výsledku nestačí len vznik UI a existencia AL, je potrebný aj tento dôkaz, je to nutná podmienka.

Prečo to nie je jednoduché

Tieto príklady boli v podstate jednoduché. Osobne ich pokladám za trochu za vlasy pritiahnuté, ale na druhej strane ilustrujú princípy pre rozhodovanie takýchto prípadov. Platí však, že mnoho rozdaní býva oveľa komplikovanejších a rozhodnúť ich je skutočne obtiažne. Rozhodcovia majú na takéto rozdanie neraz protichodné názory, odvolacia jury má často iný názor ako rozhodcovia. Veľmi zásadne sa zvyčajne líšia názory dotknutých strán a aj nezúčastnených hráčov. Napriek tomu si myslím, že rozhodovanie o tom, či UI demonštratívne vedie ku licitovanej hláške je to najlepšie rozhodovanie a malo by byť kľúčovým momentom rozhodovania o neoprávnených informáciách. Skúsim takéto rozhodovanie propagovať a zároveň ukázať na jeho možnosti a aj na jeho limity na niekoľkých príkladov. Ale až nabudúce, v pokračovaní tohto článku.

 

Komentárov   

 
0 # 3. podmienka a slovo ZjavnéTibor Menyhért 2014-10-02 08:43
Tretia podmienka, v ktorej si použil slovíčko Zjavne je asi voči previnilej linke príliš benevolentná. Partner obvykle nemôže so 100% istotou vedieť nad čím spoluhráč tak dlho uvažoval (prečo sa podivne tváril, ...), čiže akcia ktorú po uniknutej UI vykoná často môže byť úplne iná, než akú si jej poskytovateľ želal. Podstatné je, či nie je pomerne veľká pravdepodobnosť , že ak by túto informáciu nemal, tak by podnikol úplne inú akciu. Inak ,ak boli splnené prvé tri podmienky (slovíčko zjavne by som vypustil, či nahradil iným), tak hoci rozhodca ponechá výsledok v platnosti, lebo nedošlo k poškodeniu neprevinilej linky, môže prideliť procedurálnu pokutu previnilej linke za využitie neoprávnenej informácie či za jej zámerné poskytnutie (za zámerné poskytnutie, by ju mal prideliť vždy).
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # RE: 3. podmienka a slovo ZjavnéEdo 2014-10-05 12:17
Nie celkom rozumiem komentaru, ale skusim odpovedat, pricom mozno budem opakovat niektore casti textu.

Tretia podmienka vychadza jednoznacne z pravidiel, kde je vsak v originale pouzite slovicko demonstrably. Mozne slovenske preklady slova demonstrably som v texte popisal.

Posudzovanie takychto situacii vychadza z bridzovej common sence. Uvediem priklad z nedavnej VC Znojma. Hrac zalicitoval v sutaznej licitacii 1nt ako ponuku lacnych farieb. Partner nealertoval a pasoval. Zo stvrtej pozicie prisla kontra a teraz hrac, ktory predtym licitoval 1NT, zalicitoval 2trefy. Z hladiska mojej bridzovej logiky zjavne vyuzil UI, ktoru vytvorilo nealertovanie. Co si o tejto situacii myslel jeho partner alebo on sam, nie je vlastne dolezite - teda potial nie, kym neuvedu silnejsi argument nez je tento moj pohlad. Inymi slovami: musi existovat zjavna/evidentn a/preukazatelna vazba medzi UI a dalsim licitom. Tento vztah (zjavna/evidentn a/preukazatelna vazba medzi UI a dalsim licitom) nemozno vynechat - lebo inac by rozhodca mohol situaciu posudit len na zaklade toho, ze ku danemu licitu existuje nejaka LA. Lenze pozor: puha existencia LA nestaci na pridelenie upraveneho vysledku.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť