Home EdoWell Úvahy o online registrácii
Úvahy o online registrácii Tlačiť E-mail
Streda, 23 Apríl 2014 00:00
Online registracia

Ciele online registrácie

Hitom pri príprave súťaží sa v poslednom období stáva internetová registrácia hráčov na súťaž. Čoraz viac organizátorov pristupuje ku tomuto nástroju ako prostriedku, ktorý im zaistí vyšší prehľad o počte hráčov zaujímajúcich sa o nimi organizovanú súťaž. Internetová - alebo online registrácia ako ju budem prevažne nazývať - však nie je určená len pre zvýšenie istoty organizátorov. Má predovšetkým slúžiť a v budúcnosti aj bude slúžiť hlavne samotným hráčom, ich všeobecne vyššiemu komfortu, ich vyššej informovanosti a ich silnejšiemu vplyvu na organizovanie súťaží.

Prístup organizátora ku online registrácii

Použitiu online registrácie (OR) musí predchádzať rozhodnutie organizátora súťaže o účele a dopade takéhoto nástroja Organizátor najprv musí rozhodnúť, či k tomuto nástroju vôbec siahne. Obavy z jeho použitia sú celkom oprávnené, lebo v súčastnosti je zvykom prijímať prihlášky do súťaže často aj pár minút pred jej začiatkom. Hráči sú teda z tohto hľadiska rozmaznaní, kým organizátor pod tlakom: tesne pred súťažou sa mení počet súťažiacich, čo často mení organizáciu hry a tak je problém nielen nastaviť bezchybnú organizáciu hry, ale aj dodržať termín začiatku súťaže. Organizátor teda stojí pred voľbou, či zachová súčasný liberálny spôsob prihlášok alebo vnesie do tohto chaosu poriadok aj za cenu prípadnej straty niekoľkých súťažiacich. Osobne som presvedčený, že hrozba straty súťažiacich pri použití OR je málo pravdepodobná a že hráči si rýchlo zvyknú na internetovú registráciu, ale kľudne sa môžem mýliť. Organizátor môže siahnuť aj ku testovaniu systému OR a ponúkne takúto registráciu, pričom ju však neoznačí ako povinnú a neurčí časový limit pre jej ukončenie. Ak sa však rozhodne pre povinnú registráciu, tak musí určiť dátum a čas, dokedy je OR povolená. Organizátor môže zvoliť aj kompromisný, časovo limitovaný spôsob spojenia a možnosť dodatočnej registrácie do súťaže priamo na mieste činu, ale potom sa pokladá za vhodné časovo limitovaný spôsob finančne uprednostniť tak, aby takáto finančná bonifikácia vyvíjala ekonomický tlak na prihlásených hráčov. Podľa mňa by ma byť rozdiel medzi OR a registráciou na mieste v neprospech registrácie na mieste najmenej 20% vložného v neprospech registrácie na mieste. Druhým elementárnym problémom je nastavenie časového limitu pre OR. Tento limit sa chápe dosť individuálne, ale 24 hodín respektíve deň vopred vyzerá ako rozumný kompromis.Z uvedeného vyplýva, že existujú dva zhruba rovnocenné prístupy ku internetovej registrácii. Prvý z nich umožní OR do definovaného času pred súťažou a po uplynutí toho času žiadna ďalšia registrácia nie je možná. Druhý z nich umožní OR do definovaného času pred súťažou a po uplynutí tohto času umožní dodatočnú registráciu: povedzme telefonicky u organizátora alebo na registračnom mieste pred súťažou, pričom však za takúto registráciu si účastník priplatí v porovnaní s registráciou OR. Dovolím si tipnúť, že v budúcnosti zvíťazí spôsob č.1.

Možnosti spojené s online registráciou

Používanie nových techník by nemalo byť samoúčelné a riadené heslom pokrok nezastavíš. Nová technika sa má použiť hlavne vtedy, keď má zrejmý prínos, keď kultivuje hráčske prostredie a organizáciu súťaže a keď hráčov nezaťažuje zbytočne činnosťami, ktorí im uberajú na pôžitku z hry. Z toho hľadiska OR na prvý pohľad prináša potenciálne lepšiu prípravu organizátora na súťaž a lepšie predpoklady pre dodržanie časového rozpisu súťaže. To samo o sebe je dosť dobrá hodnota pre zavedenie OR, ale nemusí byť dostatočná pre všetkých hráčov, lebo niektorí z nich môžu nevrlo znášať časové obmedzenia prihlasovania v porovnaní so zažitým benevolentným súčasným stavom. V prospech OR však hovorí aj veľa iných argumentov, hlavne z hľadiska perspektívnych možností jeho použitia, niekoľko príkladov:

  • možnosť zistiť názor hráčov na danú súťaž. Príklad: maďarský klub Kibic mi po skončení súťaže poslal pomerne obsiahly dotazník, v ktorom testoval názor hráčov na organizáciu súťaže, vložné, odmeny, niektoré spestrenia, atď.
  • možnosť dopredu vypracovať nasadenie hráčov a hráčom toto nasadenie elektronicky oznámiť. Hráči sa tak nemusia tlačiť pred nejakou vývesnou tabuľou, kde visí obvykle v jednom exemplári podľa možnosti čo najmenším fontom vyznačené nasadenie do súťaže
  • možnosť vypracovať metodiku nasadenia do súťaže na základe kvality hráčov, takže odpadnú (oprávnené alebo nie) námietky voči nerovnocennému nasadeniu.
  • možnosť zinkasovať vložné elektronicky. Deje sa už na niektorých súťažiach v USA a v Anglicku, nepochybne sa to rozšíri aj ďalej. Američania dokonca účtujú servisné poplatky za takéto služby.
  • spojiť s registráciou aj rôzne iné dodatočné služby ako povedzme zálohovanie licitačnej karty alebo trebárs zaistenie ubytovania či prípadne výber jedla alebo nejakú záujmovú činnosť (prehliadka mesta, pokrový turnaj alebo thajská masáž... :)).
  • po skončení súťaže zaslať hráčom informácie o celkovom výsledku, nimi dosiahnutom výsledku a dokumentáciu súťaže.
  • celú komunikáciu viesť podľa možnosti civilizovane a z hľadiska PR tak, aby mala priaznivý vplyv do budúcnosti. Sľúbiť radšej menej, ale sľúbené vždy splniť.

Technická realizácia

Metód realizácie online registrácie je neúrekom, od jednoduchých, ale účelných techník až po individuálne a špeciálne pre tento účel vyvinuté programy. Napríklad v ČBS používajú registráciu pomocou verejného excelovského formulára. To je pohodlná a rýchla metóda, ktorej jediným závažnejším problémom je asi len bezpečnosť údajov, lebo nie sú chránené pred zlovoľným prepísaním alebo zmazaním (neviem to ale iste, len odhadujem). Oveľa častejšie prevažuje používanie individuálne vyvinutého programu, ktorého vývin však môže byť časovo pomerne náročný a ktorý treba mnoho razy rôzne upravovať podľa toho, o akú súťaž alebo súťaže ide. To tiež nie je dobrá cesta, ale na druhej strane sú uložené údaje v bezpečí pred potenciálnym zmazaním.

Zmienim sa teraz o mojej skúsenosti s realizáciou takejto registrácie. Pre slovenské ligové súťaže som vypracoval registračný program, ktorý mal mimo iného nasledovné úlohy:

  • - umožniť registráciu družstiev, určenie kapitána družstva, kontrolu platby členského, výpis zhromaždených údajov, napojenie na databazu SBZ a podobné jednoduché činnosti
  • - umožniť kapitánovi družstva robiť zmeny v súpiskách, ale zároveň sledovať tieto zmeny (požiadavka vyplývajúca z propozícií súťaže).
  • - tieto funkcie by kapitánom umožňovalo realizovať heslo, ktoré by pri registrácii obdržali

Cieľom bolo nielen mať k dispozícii prehľadné súpisky družstiev, ale aj odbremeniť koordinátora súťaže a admina webu SBZ od realizácie týchto zmien. Cieľ pekný, ale bol odmietnutý. Koordinátor ligy bol totiž toho názoru, že nemalá časť kapitánov by mala problémy s obsluhou takéhoto systému (nepochybne pravda, ako ma presvedčujú niektoré moje až neuveriteľné internetové skúsenosti) a tak činnosti spojené s úpravou súpisky boli presunuté len do jeho kompetencie a realizuje ich na základe emailových žiadostí kapitánov. Prispôsobili sme sa teda tým, čo majú slabšie vedomosti miesto toho, aby sme na nich vyvinuli tlak, aby sa oni prispôsobili tým, čo sú na tom lepšie. Také slovenské...Druhý registračný program je určený pre VC Košíc. Umožňuje registráciu do súťaže družstiev a súťaže párov. Je to vlastne akýsi lakmusový papierik, ktorý má overiť ako bude OR fungovať. Registrácia hráčov je na jednej strane veľmi vítaná, avšak zároveň nepovinná, takže osobne neviem, čo z toho zistíme. Ale však uvidíme. Registračný program je dvojjazyčný, čo je zase (môj) zbytočný ústupok tým, ktorý by prípadne nerozumeli anglicky a zbytočne som tak zvýšil réžiu okolo programovania. Zažil som zaujímavú debatu o tom, či má registrácia obsahovať aj emailovú adresu. K tomu sa ešte osobitne vrátim. Teraz len dodám, že registrované údaje nie sú importovateľné do programu rozhodcu a ja ich dosiaľ ešte nemám pripravené na export pre organizátora. Je teda ešte čo urobiť...Teraz spomeniem zahraničnú registráciu na German Trophy. Zadávate názov družstva, štátnu príslušnosť družstva, krstné meno a priezvisko kapitána a krstné mená a priezviská hráčov vrátane už menovaného kapitána. Zadávate, či niektorý hráč nie je junior. Zadávate komunikačnú emailovú adresu. To je nevyhnutné, lebo na túto adresu dostanete heslo, pomocou ktorého registráciu musíte v rámci ochrany pred robotmi potvrdiť. To isté heslo Vám slúži na realizovanie zmien v súpiske, prípadne odhlásenie družstva zo súťaže. K dispozícii máte samozrejme aj výpis prihlásených družstiev. Systém v podstate veľmi podobný našej ligovej súpiske, akurát neeviduje (aspoň nie verejne) zmeny v súpiske.A samozrejme vyžaduje emailovú adresu. U nás som počul aj taký názor, že vyžadovať emailovú adresu je zbytočné, lebo ľudia aj tak dajú len také údaje, aké budú chcieť. To je na jednej strane isté nepochopenie registračného systému, lebo ak je vo formulári určený nejaký údaj ako povinný a ak ho registrovaná osoba neuvedie, tak ku jej registrácii nedôjde. Samozrejme, možno uviesť zavádzajúcu, neexistujúcu adresu, ale to registrovaný oklame v prvom rade sám seba, lebo zruší svoju možnosť dostávať feedback a tak sa dvojkroková registrácia ( akú používajú napríklad na German Trophy a je vymyslená nielen proti robotom, ale aj proti špekulantom zadávajúcim fake adresy... mimochodom, takáto kontrola nie je možná napríklad u spomínaného excelovského formuláru) neuskutoční. Ale to je len okrajová poznámka. Oveľa dôležitejšie sú obavy, prečo sa ľudia vyhýbajú poskytnutiu emailovej adresy. Tieto obavy boli čiastočne oprávnené v dobe, keď emailové adresy boli súčasťou tzv. statických internetových stránok. Dnes je situácia taká, že stránky sú generované automaticky a ak obsahujú emailové adresy, tak sú tieto adresy získané z databázy, kam boli pri registrácii uložené. Suma sumárum: tieto adresy na rozdiel od minulosti nemôžu internetové roboty ukradnúť a poskytnutie tohto údaja je vyslovene bezpečné. Žiaľ, v praxi platí opak, čím je dotyčný o webe menej informovaný, tým má často väčšie obavy pred zneužitím tohto údaja a práve takéto obavy určujú štandardy, ktoré musia riešitelia podobných úloh rešpektovať.Budúcnosť online registrácie

Ako som sa pokúsil ukázať, pokladám online registráciu za perspektívny nástroj a pritom za nástroj, ktorý síce na prvý pohľad rieši problémy organizátora, ale v konečnom dôsledku je prioritne zameraný na zvýšenie hráčskeho pohodlia a jeho informovanosti, pričom má pred sebou potenciálne zaujímavú budúcnosť v tomto smere. Je teda predovšetkým v záujme hráčov, aby tento nástroj využívali, aby jeho nasadenie podporovali a aby prispeli nápadmi ako ho lepšie využívať. 

Komentárov   

 
0 # ProblemEva 2014-04-24 01:08
Ahojte, on line přihlášky se mi velmi líbí. V Čechách zavedli excelovské přihlášky, zatím žádný problém nenastal ale. Pokud to dobře chápu, KDOKOLIV může změnit JAKÝKOLIV řádek (třeba se mýlím a byla bych ráda) Takže někdo cizí může vytvořit přihlášku nesmyslných jmen? Zdá se mi, že to tímto způsobem ochráněné není. Jinak doufám, že se internetové přihlášky budou dál rozvíjet.
Eva
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 
 
0 # Re: ProblémEdo 2014-04-24 09:06
Ako som v článku písal, tak nie som si celkom istý, či je spomínaný excelovský formulár chránený pred zlomyseľným zásahom. Nemám s ním totiž skúsenosti, takúto techniku nepoužívam, ale predpokladám, že chránený nie je.

To potom znamená, že hocikto ho môže zmazať, poprepisovať alebo do neho doplniť vymyslené údaje, reklamu ... proste hocičo.

Vymyslené údaje môže rovnako niekto (vrátane internetového robota) doplniť aj povedzme do registrácie na VC Košíc. Ale na rozdiel od excelovského formuláru už zadané údaje nemôže zmeniť alebo vymazať.

Aby sa možnosť dopĺňať vymyslené údaje znížila, je vhodné používať dvojkrokovú registráciu. Dvojkroková registrácia sa na internete používa bežne, je to v podstate internetový štandard.

Dvojkroková registrácia vyžaduje zadanie emailovej adresy od registrovaného. Na túto adresu potom pošle systém nejaké (jednoduché) pokyny a po ich realizácii sa registrácia realizuje. Touto spätnou väzbou sa výrazne zväčší istota, že snaha o registráciu pochádza z regulérneho zdroja a povedzme nie od spamovacieho robota. Dala by sa dosiahnuť aj väčšia istota, ale je otázka, čo je reálna hranica a čo je už boj s veternými mlynmi.

Ešte dodám, že mnoho z nás ma takéto dvojkrokové registrácie na rôznych stránkach, niektorí pritom na relatívne pochybných stránkach, na niektoré registrácie sme už aj zabudli, lebo ich bolo toľko. Preto je zvláštne, ak sa niekto obáva zneužitia jeho emailovej adresy v rámci organizácie, ktorej je dobrovoľným členom a kde je tento údaj skrytý v databáze ( tú si môžeme predstaviť ako nejaký trezor, ku ktorému treba poznať kód, aby ho človek otvoril).
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť